TÚI MAGNET MÀU ĐEN
TÚI MAGNET MÀU VÀNG BÒ
TÚI MAGNET MÀU NÂU BÒ
TÚI CHÉO NỮ MỘT KHÓA MÀU BÒ
TÚI CHÉO NỮ MỘT KHÓA MÀU NÂU
TÚI CHÉO NỮ MỘT KHÓA MÀU ĐEN