VÍ NAM NGANG BASIC MÀU ĐEN
VÍ NAM NGANG BASIC MÀU NÂU
VÍ NAM NGANG BASIC MÀU BÒ
VÍ NAM NGANG BASIC MÀU XANH DƯƠNG